PROVOZNÍ ŘÁD SAMOOBSLUŽNÝCH ÚSCHOVEN

Provozovatel: OX Point a.s. se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika, IČ: 09752251, DIČ CZ09752251, zapsaný v obchodním rejstříku z Městského soudu v Praze, oddíl C, oddíl 62502 (dále též „provozovatel“)

I.

1. Tento provozní řád závazně upravuje podmínky využívání samoobslužných úschovných boxů provozovatele. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem a zákazníkem je závazek provozovatele přenechat zákazníku k dočasnému užívání prostor v úschovním boxu (jež si zájemce volí a objednává digitálním přístupem na automatu) a závazek zákazníka zaplatit za to provozovateli sjednané nájemné (dále též „Smlouva“). Účelem nájmu je výhradně krátkodobé samoobslužné uložení zavazadel či dalších věcí do úschovných boxů (pokud nejsou z uložení tímto provozním řádem vyloučeny), bez účasti zaměstnanců provozovatele.

2. Zákazník je povinen se před použitím úschovného boxu seznámit s obsahem tohoto provozního řádu a pouze v případě, že s provozním řádem bezpodmínečně souhlasí, pokračovat v procesu objednání služby. Zákazník po seznámení se s provozním řádem zvolí prostřednictvím aplikace na samoobslužném panelu umístěném na úschovném boxu typ a velikost volného úschovného boxu, o jehož nájem má zájem a zároveň si zvolí časové období, po které bude úschovní box užívat (v důsledku čehož automat vygeneruje výši nájemného). Zákazník vyplní veškeré údaje požadované dle příslušného formuláře, zejména identifikační údaje zákazníka a potvrdí jejich správnost. Zákazník potvrdí svůj výslovný souhlas s obsahem provozního řádu a vyplní veškeré požadované údaje pro účely uskutečnění platby nájemného. Platba za využití prostor samoobslužného boxu/předmětu nájmu je zákazníkem provedena (po zvolení rozsahu a doby trvání nájmu) okamžitě na místě prostřednictvím platební karty. Systém vygeneruje zákazníkovi PIN pro nakládání s úschovním boxem (otevírání/zavírání) a doručí jej zákazníkovi prostřednictvím SMS. K uzavření Smlouvy mezi provozovatelem a zákazníkem (jejíž nedílnou součástí jsou i podmínky tohoto provozního řádu) dochází v okamžiku zaplacení ceny za využití úschovného boxu zákazníkem (nájemného).

3. Zákazník je povinen po otevření schránky zkontrolovat, že je úschovní box prázdný, nepoškozený a čistý, případně závadu bezodkladně nahlásit na linku podpory, která mu nabídne bezplatně jinou schránku odpovídajícího typu.

4. Provozovatel přenechává předmět nájmu zákazníkovi, aby ho mohl užívat k účelu Smlouvy a zajistí zákazníkovi nerušené užívání předmětu nájmu po dobu nájmu. To neplatí v případě, kdy řádný a nerušený výkon nájemních práv zákazníka a/nebo poskytování ostatních služeb spojených s předmětem nájmu není možné zajistit z příčin, které neleží na straně provozovatele (zejména poruchy dodavatelů energií, připojení, mechanické poškození třetí osobou atd.) nebo pokud byly způsobeny vyšší mocí nebo z důvodu potřebné údržby, když takové stavy nejsou považovány za porušení povinnosti provozovatele. Zejména s ohledem na frekventované využití úschovních boxů a možnou tvorbu front před automatem (jakož i z důvodu případných technických funkčních problémů) se zákazníkovi doporučuje se dostavit k vyzvednutí věcí s dostatečným časovým předstihem před sjednanou dobou skončení nájmu.

5. Provozovatel nepřebírá věci uložené do úschovního boxu do úschovy, správy či jiné dispozice a zákazník bere na vědomí, že provozovatel tak není oprávněn ani povinen o věci uložené v úschovním boxu jakkoliv pečovat. Provozovatel není povinen zjišťovat, jaké věci jsou do úschovního boxu ukládány/vykládány.

6. Zákazník je povinen úschovní box užívat v souladu se Smlouvou (provozním řádem) a udržovat úschovní box v čistotě a pořádku a zajistit ochranu obsahu úschovního boxu řádným uzamčením. Zákazník je povinen užívat úschovní box pouze k účelu uvedenému ve Smlouvě/provozním řádu. Zákazník je povinen udržovat PIN v tajnosti a zabezpečit, aby nedošlo ke zpřístupnění či zneužití PINu třetí osobou.

II.

1. Do úschovného boxu, jež je předmětem nájmu je možno uložit pouze zavazadla či jiné věci, které svými rozměry, hmotností a tvarem odpovídají velikosti úschovného boxu a svým obsahem nemohou způsobit škodu na majetku provozovatele nebo třetích osob. Maximální hmotnost všech věcí umístěných do úschovného boxu je 50 kg.

2. Samoobslužná úschovna neplní funkci trezoru či bezpečnostní schránky. Zákazník nese plnou odpovědnost za obsah zavazadla uloženého v úschovném boxu samoobslužné úschovny.

Je zakázáno do úschovného boxu ukládat zejména následující předměty: a) předměty podléhající zkáze (např. potraviny) a nezajištěné či otevřené tekutiny
b) předměty, jejichž uložení do úschovního boxu by bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy
c) věci, které převyšují maximální povolenou nosnost
d) věci či látky, jejichž skladování nebo jiné nakládání s nimi podléhá zvláštním předpisům nebo je zakázáno, např. hořlavé nebo výbušné látky, výbušniny, žíraviny, ropné produkty, toxické, dráždivé či jinak nebezpečné látky, omamné nebo návykové látky a prekurzory, střelivo, plné a prázdné tlakové nádoby pro dopravu technických plynů a LPG, rostliny, zvířata, biologické tkáně, anatomické části, rostliny atd.
e) jiné věci, které svou povahou mohou poškodit či znečistit úschovní box nebo související zařízení
f) peníze, cenné papíry, cenné listiny, platební karty, ceniny, vkladní knížky, osobní a cestovní doklady, cestovní jízdenky (vlakové či autobusové, letenky), elektronické peněženky, drahé kovy, drahé kameny, klenoty a jiné cennosti
g) předměty umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty
h) znečištěné nebo mokré předměty, předměty vzbuzující odpor, jakož i předměty, které svou povahou nebo obalem mohou způsobit poškození zdraví, životního prostředí nebo majetku provozovatele či třetích osob
i) věci pocházející z trestné činnosti či věci určené k páchání trestné činnosti
j) věci, jejichž souhrnná hodnota převyšuje 25 000 Kč.

3. Zákazník je povinen udržovat předmět nájmu v čistotě, zacházet s ním tak, aby nedošlo k jeho poškození ani poškození zařízení sloužících k manipulaci s ním. Zákazník není oprávněn provádět žádné zásahy měnící vzhled, užitné vlastnosti a stav předmětu nájmu.

III.

1. Aktuální ceník úschovných boxů (nájemného) všech velikostí pro všechny doby úschovy je uveden při vstupu do příslušné úschovny (dále též „ceník“) a liší se podle lokality umístění.

2. Doba nájmu začíná běžet zaplacením ceny za využití úschovného boxu. Nájem končí uplynutím doby nájmu nebo konečným otevřením úschovného boxu zákazníkem bez úmyslu pokračovat v užívání předmětu nájmu (co nastane dříve), resp. provozovatelem za podmínek uvedených v čl. IV. tohoto provozního řádu.

3. Zákazník je oprávněn do jím zvoleného a zaplaceného úschovného boxu během doby nájmu vstoupit, a to i opakovaně, aniž by tím byla zvolená doba nájmu ukončena. Otevírání boxu v průběhu doby nájmu s úmyslem nájem ukončit a předmět nájmu dále nevyužívat a otevření předmětu nájmu s úmyslem předmět nájmu dále využívat je volbou zákazníka učiněnou prostřednictvím aplikace na terminálu na úschovním boxu. V případě předčasného ukončení nájmu zákazníkem je provozovatel oprávněn okamžitě úschovní box dále poskytnout do užívání třetí osobě.

4. V případě, že zákazník překročí jím zvolenou a zaplacenou dobu nájmu, je povinen doplatit cenu za dobu nájmu odpovídající ceně za dobu nájmu v daném časovém pásmu uvedeném v ceníku. Všechny případné doplatky při nedodržení doby nájmu jsou splatné před otevřením úschovního boxu a vyzvednutím zavazadla/věci z něj. Bez zaplacení doplatku nemá zákazník nárok na otevření úschovního boxu.

5. Neužívá-li zákazník dočasně či trvale předmět nájmu (včetně předčasného ukončení doby nájmu zákazníkem), není to důvodem pro vrácení jakýchkoliv peněžních prostředků uhrazených zákazníkem provozovateli (či snížení nájemného, slevy z nájmu atd.).

6. Po vyzvednutí zavazadla/věci z úschovného boxu je zákazník povinen zkontrolovat, zda v odkládacím boxu nic nezanechal a zda nedošlo ke znečištění či poškození úschovného boxu. Pokud zákazník zjistí, že došlo k poškození majetku provozovatele, je povinen neprodleně o této skutečnosti provozovatele vyrozumět a uhradit škodu a náklady v této souvislosti vniklé.

7. Jestliže zákazník zapomene PIN kód umožňující otevření úschovného boxu, je možné získat PIN prostřednictvím aplikace nebo kontaktovat provozovatele.

8. Při otevření úschovného boxu servisním technikem provozovatele je zákazník povinen prokázat svou totožnost platným osobním dokladem opatřeným fotografií (občanský průkaz, cestovní pas), popsat obsah věcí uložených v úschovném boxu/zavazadle a následně podepsat potvrzení o jejich převzetí, v němž se zaváže k náhradě případné škody, která by provozovateli mohla vzniknout výdejem zavazadla neoprávněné osobě. Zákazník je povinen zaplatit na místě provozovateli za zásah servisního technika poplatek ve výši 1 000 Kč.

9. Daňový doklad je vystaven v elektronické podobě a zákazník sis jej může vyzvednout na webu uvedeném na display automatu při platbě úschovny.

IV.

1. Provozovatel není oprávněn otevřít úschovní box s výjimkou následujících případů:
a) provozovatel má důvodné podezření, že zákazník porušuje své povinnosti zejména tím, že ukládá do boxu předměty vyloučené Smlouvou/právním předpisem (např. pokud bude úschovní box vykazovat nebezpečné jevy jako kouř, oheň, zápach, zvuky, průsak kapaliny apod.)
b) není-li úschovní box vyklizen zákazníkem nejpozději do 60 hodin po uplynutí doby nájmu
c) v případě hrozící škody
d) v případě, kdy má provozovatel zákonnou povinnost umožnit přístup k úschovnímu boxu osobám oprávněným k tomu platnými právními předpisy nebo na základě pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo soudu (např. z důvodů ochrany života a zdraví, podezření z trestné činnosti atd.).

V těchto případech je provozovatel oprávněn úschovní box – bez jakéhokoliv nároku zákazníka – otevřít bez účasti zákazníka (a to včetně otevření v něm uložených zavazadel/věcí), přičemž o zásahu bude sepsán protokol a bude o něm zákazník vyrozuměn. Nevyzvedne-li si zákazník věci zajištěné z úschovního boxu provozovatelem do sedmi dní po vyrozumění o zajištění věcí, má provozovatel právo – bez jakéhokoliv nároku zákazníka – věci zlikvidovat. To neplatí ohledně předmětů podléhajících rychlé zkáze, které je provozovatel oprávněn zlikvidovat okamžitě (tato skutečnost pak bude poznamenána v sepsaném protokolu). V případě, že se potvrdí porušení Smlouvy/právního předpisu zákazníkem, je zákazníkem povinen hradit provozovateli paušální poplatek 1 000 Kč za otevření boxu a zajištění věcí, jakož i veškeré náklady a škody v této souvislosti vzniklé (včetně nákladů na uskladnění či likvidaci věcí).

2. Po dobu skladování věcí provozovatelem vyňatých z úschovného boxu dle odstavce 1. a) uložených ve skladovacích prostorách provozovatele je zákazník povinen uhradit provozovateli poplatek/skladné ve výši 200 Kč za každých započatých 24 hodin od uložení věcí ve skladovacích prostorách provozovatele. Věci jsou skladovány u provozovatele na nebezpečí zákazníka. Právo na vydání uložených věcí ze skladovacích prostor provozovatele zákazník uplatňuje u provozovatele v provozní době od 9.00 hodin do 15.00 hodin. Uložené věci provozovatel vydá zákazníkovi poté, co zákazník prokáže svoji totožnost platným osobním dokladem opatřeným fotografií (občanský průkaz, cestovní pas), specifikuje věci, které byly uloženy v úschovném boxu, a zaplatí provozovateli poplatky uvedené v tomto provozním řádu.

V.

1. Zákazník odpovídá provozovateli za škodu, která mu vznikla porušením Smlouvy, a zejména pak nesprávnou manipulací s úschovným boxem nebo jeho zařízením, násilným otevřením, úmyslným poškozením nebo tím, že v něm byly umístěny předměty, jejichž uložení do odkládacího boxu je zakázáno dle čl. II. tohoto provozního řádu.

2. Provozovatel odpovídá zákazníkovi za ztrátu, poškození či zničení či jinou škodu na věci uložené do úschovního boxu pouze v případech odborně zjištěné nesprávné nebo nedostatečné funkce zajišťovacího mechanismu úschovného boxu. Provozovatel tak neodpovídá za škody vzniklé zákazníkovi na jím vloženém obsahu do úschovního boxu, které vznikly zejména: a) neoprávněným užíváním úschovního boxu nebo neoprávněným nakládáním s jeho obsahem třetí osobou či zákazníkem, b) neuzamčením úschovního boxu nebo nesprávnou manipulací s úschovním boxem, c) umožnil-li zákazník zpřístupnění/získání PIN kódu umožňující otevření úschovného boxu třetí osobě (a to vědomě či nevědomě, např. nedbalostí), d) vlivem nestálého magnetického pole nebo klimatických podmínek, (v) vlivem vyšší moci. Zákazník je povinen nahlásit provozovateli jakékoliv případné škody na věcech uložených v úschovním boxu, za které by měl odpovídat provozovatel bezodkladně po skončení doby nájmu. Důkazní břemeno o škodě na věcech uložených ve schránce nese v plném rozsahu zákazník. Pokud by vznikla škoda na věcech uložených v úschovním boxu, za kterou odpovídá provozovatel, je částka celkové náhrady škody omezena maximální povolenou hodnotou uložené věci uvedené v čl. II. odst. 3 písm. j) provozního řádu.

3. Provozovatel rovněž jakkoliv neodpovídá zákazníkovi za ztrátu, poškození či zničení věci uložené do úschovního boxu, jedná-li se o předměty, jejichž uložení do úschovného boxu je zakázáno dle čl. II. tohoto provozního řádu.

4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost vůči zákazníkovi za případné zmeškané odlety, odjezdy, starty, za ztrátu příjmů, zisku, tržní pozice, zákazníků, pověsti a příležitosti, jakož ani za jakékoliv následné škody či ušlý zisk způsobené zejména nemožností včasného vyzvednutí věcí umístěných do úschovního boxu či jejich poškozením/ztrátou. Dočasná krátkodobá nemožnost přístupu zákazníka do úschovního boxu z technických důvodů není považována za porušení povinnosti provozovatele (a jediným nárokem zákazníka v této souvislosti je nárok na poměrnou slevu z nájemného za dobu nepřístupnosti boxu).

5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost vůči zákazníkovi, pokud nesplní své závazky vůči zákazníkovi z důvodů vyšší moci.

6. Zákazník bere na vědomí, že úschovní boxy jsou bezobslužné a v případě technických problémů, který vyžaduje zásah na místě, (jako je výpadek proudu, internetu, platebních systémů apod.) je dojezd technického pracovníka 2 hodiny od nahlášení výpadku na call centru.

7. Zákazník není oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy nebo postoupit Smlouvu na jakoukoliv třetí osobu bez předchozího souhlasu provozovatele.

8. Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy (provozního řádu) a v souvislosti s ní se řídí českým právním řádem a to bez ohledu na to, s kým byla Smlouva uzavřena. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Smlouvy neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

9. Pro řešení jakýchkoliv sporů mezi zákazníkem a provozovatelem vzniklých v souvislosti se Smlouvou (provozním řádem) jsou příslušné české soudy a to v obecný soud provozovatele.

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2023.